jakość na bieżąco

Aktualności

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

05.01.2023

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

W przypadku środków spożywczych, które z mikrobiologicznego punktu widzenia szybko się psują i z tego względu już po krótkim czasie mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, datę minimalnej trwałości zastępuje się terminem przydatności do spożycia.

Datę minimalnej trwałości poprzedza sformułowanie:

– „Najlepiej spożyć przed …” – gdy data zawiera oznaczenie dnia,

– „Najlepiej spożyć przed końcem …” – w innych przypadkach;

Termin przydatności poprzedza sformułowanie

-„Należy spożyć do …”;

W przypadku produktów zamrażanych więcej niż jednokrotnie podaje się również datę zamrożenia lub datę pierwszego zamrożenia.

DATA PRODUKCJI NA ETYKIECIE

Niektóre środki spożywcze na rynku polskim, w innych państwach UE oraz poza UE zawierają datę produkcji środka spożywczego. Może to wynikać z wymagań krajowych lub stanowić dobrowolną informację na temat żywności.

Dodanie daty produkcji jako obowiązkowej informacji na temat żywności lub zastąpienie terminu przydatności do spożycia datą produkcji są opcjami rozważanymi w ramach zmiany rozporządzenia 1169/2011 służącej między innymi ograniczeniu marnowania żywności.

Jakie szanse na wprowadzenie ma ta opcja?
W jaki sposób data produkcji byłaby deklarowana w oznakowaniu?
Czy data produkcji jest równoważna z datą wprowadzenia do obrotu?

Zgodnie z harmonogramem KE, projekt zmian rozporządzenia 1169/2011 powinniśmy poznać jeszcze w tym roku. Zmiany będą dotyczyły:

– zasad deklaracji daty,
– znakowania wartością odżywczą na froncie,
– obowiązkowej deklaracji pochodzenia dla kolejnych składników i produktów,
– znakowania alkoholi.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 304, str. 18 z późn. zm.).

jakość na bieżąco

Aktualności

jednorazowe-opakowania-z-tworzyw-sztucznych

12.06.2023

Jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych: Ile będą kosztować w 2024 roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekty rozporządzeń w sprawie opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz pokrycia kosztów […]

Zintegrowane Systemy Zarządzania

26.01.2023

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Mianem zintegrowanych systemów zarządzania określa się połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organizacji w celu wdrożenia […]

09.01.2023

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

30 listopada 2022 r.  KE zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z ang. Regulation on Packaging and Packaging Waste(1)). Zmiany […]

05.01.2023

Czy data produkcji zastąpi termin przydatności? Data produkcji żywności na etykiecie środka spożywczego.

Zgodnie z rozporządzeniem 1169/2011[1] w oznakowaniu środka spożywczego podaje się: datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. […]